Riadiaca Skupina

Organizačná schéma a funkcie CCIT

Účelom tejto organizačnej schémy je vytvoriť minimálny súbor podmienok pre fungovanie CCIT, zachovať jeho bratskú spiritualitu a reagovať na súčasné a budúce situácie.

CCIT je organizovaná okolo svojich členov: Riadiaca skupina, Dozorná rada a Rada múdrych.

Štruktúra CCIT

Členom sa môžete stať len vtedy, ak:

 • prijmete Chartu CCIT.
 • zúčastníte sa na najmenej troch medzinárodných stretnutiach.
 • predložíte Riadiacej skupine výslovnú žiadosť/požiadavku.

Strata práva byť členom

 • Tí, ktorí sa bez ospravedlnenia nezúčastnili na 3 po sebe nasledujúcich stretnutiach.
 • Tí, ktorí by chceli CCIT vnútiť iného ducha, ktorý by sa odchyľoval od ducha CCIT (Joška)

Úlohy zverené členom

 • Aktívne sa zapojiť do všetkých fáz výročného stretnutia.
 • Zúčastniť sa na voľbách.
 • Nadviazať priateľské vzťahy s ostatnými členmi CCIT a vymieňať si skúsenosti.

Riadiaca skupina má zodpovednosť za združenie. Je tvorený:

 • Predsedom
 • Podpredsedom,
 • 3 členmi RS

Predsedu volia členovia.
Podpredsedu vyberá predseda
Troch členov RS vyberá predseda a podpredsedu spomedzi členov RS.

Fázy voľby predsedu:

Na zvolenie nového predsedu Dozorná rada navrhne 2 alebo 3 kandidátov, o ktorých členovia hlasujú. Na zabezpečenie kontinuity je funkčné obdobie predsedu a podpredsedu 5 rokov. Okrem výnimočných prípadov nesmie RS vykonávať funkciu viac ako 2 po sebe nasledujúce funkčné obdobia.


Úlohy zverené RS:

 • Výročná konferencia: na zabezpečenie organizácie výročnej konferencie môže riadiaca skupina vyzvať určitý počet delegátov.
 • Vymenovanie vedúceho časopisu Nevi Yag.
 • Návšteva členských krajín alebo nadväzovanie nových kontaktov. Podporuje ho sekretariát, ktorý vymenúva predseda (pošta, pozvánky, účty atď.).

Dozorná rada sa skladá z:

 • vedúci Nevi Yag,
 • dvaja členovia Rady múdrych
 • 4 členovia volení členmi CCIT

Výbor si spomedzi svojich členov zvolí tajomníka. Rada bude mať svoje zasadnutie počas výročnej konferencie alebo kedykoľvek to bude považovať za užitočné.


Úlohy zverené Dozornej rade:

 • Udržiavanie komunikácie s Riadiacou skupinou
 • Hodnotenie výročnej konferencie
 • Navrhnúť kandidátov na voľbu predsedu
 • Riešenie možných konfliktných situácií.

Radu múdrych tvoria:

 • zakladajúci členovia
 • emeritní predsedovia
 • ľuďmi, ktorí zohrali dôležitú úlohu v histórii CCIT.

Radu múdrych spoločne potvrdzuje Riadiaca skupina a Dozorná rada.


Úlohy zverené Rade múdrych :

 • Spomedzi svojich členov vyberie 2 členov, ktorí sa budú zúčastňovať na práci Dozornej rady
 • Poskytovať na výročnej konferencii CCIT všetky oznámenia, ktoré považuje za užitočné, a na základe svojich skúseností načrtnúť tému konferencie.
 • Poskytnúť svoje názory časopisu Nevi Yag.
 • Zachovať alebo prebudiť ducha CCIT.
 • Overiť správne používanie rolí.

Súčasná organizačná schéma

Podľa novej organizačnej schémy schválenej 10.4.2016 počas konferencie v Ostrihome a aktualizovanej po voľbe predsedu v apríli 2023 v Prahe koordinujú činnosť združenia

 • Cristina Simonelli (Taliansko) zvolená na 5 rokov.
 • V súčasnosti funguje ako Riadiaca skupina redakčný tím časopisu Nevi Yag: Agostino Rotamartir (Taliansko), Marián Drahoš (Slovensko), Aude Morisod (Švajčiarsko), Ivica Iviskovic (Nemecko), Silvia Scatragli – (Maďarsko)
 • Sekretariát tvorí: Pamela Adami (Taliansko).

Cristina Simonelli (i)
predseda

Pamela Adami (I)
tajomník

Marián Drahoš (SK)
Viceprezident

Agostino Rotamartir (I)
Riadiaca Skupina

Aude Morisod (CH)
Riadiaca Skupina

Ivica Iviskovic (D)
Riadiaca Skupina

Silvia Scatragli (H)
Riadiaca Skupina

 • vedúci Nevi Yag : Agostino Rotamartir (Taliansko) ), ktorému asistuje Marian Drahoš (Slovensko)
 • dvaja členovia Rady múdrych: Elisa Tambour (Belgicko), Piero Gabella (Taliansko)
 • O ďalších členoch, okrem Thérèse Poisson (Francúzsko) a Viktora Tomčányiho (Slovensko) zvolených v roku 2017, sa bude hlasovať na 2025.
 • zakladajúci členovia
 • emeritní prezidenti
 • niektoré osoby, ktoré zohrali dôležitú úlohu v histórii CCIT, spoločne schválené riadiacou skupinou a dozorným výborom.
 • Takže v súčasnosti: Piero Gabella (Taliansko), Elisa Tambour (Belgicko), Maria Pia (Malá sestra Ježišova), Claude Dumas (Francúzsko)

Elisa Tambour (B)
Rada múdrych

Maria Pia
Petite Soeur de Jésus

Claude Dumas (F)
Rada múdrych

Piero gabella (I)
Rada múdrych

Colette Lacombe (F)
Rada múdrych


Zostaňte v kontakte

Chcete vedieť o našich iniciatívach?

prihlásiť sa na odber noviniek KONTAKTUJ NÁS